Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko) 

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v tejto oblasti stretávame s množstvom chýb a nesprávností nielen u drobných podnikateľov, ale aj vo väčších spoločnostiach. Cieľom školenia je komplexne poukázať na problematiku fakturácie z viacerých uhlov pohľadu (účtovníctvo, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov) a prostredníctvom praktických príkladov pochopiť prepojenosť medzi skutočnosťou zakladajúcou povinnosť fakturácie a samotnou fakturáciou.

Školenie je určené pre fakturantov, účtovníkov, ekonómov a podnikateľov.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca - venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

cena: 78 eur s DPH ( 65 eur bez DPH)

cena zahŕňa pracovné materiály, teplý obed, káva, čaj, nealko, písacie potreby a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

miesta  a termíny konania:

Bratislava 12.06.2017 Hotel Saffron, Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela, Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ)

Témy školenia Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko) 

 

 

 1.  Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
 • elektronické faktúry
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúry

 

2. Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • spôsoby a formy archivácie dokladov
 • Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry
 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • osoby povinné vystaviť faktúru

 

3. Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)

 • Zálohové faktúry
 • Vyúčtovacie faktúry
 • Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
 • Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
 • Súhrnné faktúry
 • Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
 • Refakturácia
 • Opravné faktúry

 

4. Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
 • Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
 • Lehoty na úpravu odpočítanej dane
 • Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

 

5. Osobitné režimy fakturácie

 • Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Stavebné práce
 • Použitý tovar
 • Cestovné kancelárie
 • Prechodné položky
 • Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
 • Zásielkový obchod
 • Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu

 

6. Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
 • V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

 

7. Prijatá faktúry – problémy v praxi

 • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
 • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
 • Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze

 

8. Fakturácia v cudzej mene

 • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
 • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

 

9. Vybrané problémy

 • Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
 • Zápočet vzájomných pohľadávok
 • Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
 • Miesto dodania služby
 • Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch