Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

 

Ako postupovať pri prihláške na školenie?

  1. v prihláške na školenie si vyberte položku, pri ktorej je text "školenie pre členov SKAU"
  2. v prihláške do poznámky uveďte:

          titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, 

          údaj, či ste audítor/ asistent audítora, 

          číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora

   VZOR:

   Ing. Jana Audítorová                                                       Ing. Jozef Asistent

   audítor                                                                                asistent audítora

   č. licencie: 111111                                                             evidenčné číslo: EAA 222222

Neuvidol/neuviedla som v prihláške  údaje, že som členom SKAU, čo teraz?

napíšte nám na info@agenturapro.sk nasledovné údaje najneskôr 2 dni pred konaním školenia:

meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, 

údaj, či sa jedná o audítora/ asistenta audítora, 

číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora